Advisees

Here is the partial list of those whom I have been a primary research adviser. The full list can be deduced from my paper co-authors.
Jiaju Ma
Zihong Zhou
Libing Zeng
Peihan Tu
Chen-Yuan Hsu
Mengqi Peng
Qi Sun
Jun Xing
Xiaojun Bian
Tomas Laurenzo
Hsiang-Ting (Tim) Chen
Chongyang Ma
Stanley Tzeng
Hongzhi Wu
Lvdi Wang