Research

I study repetitive phenomena - between small and large, simple and complex, past and future, and develop methods, interfaces, and applications in computer graphics and human-computer interaction.

U: Interaction
L: Learning
P: Parallelism
S: Sampling
T: Texturing
R: Rendering
A: Animation
M: Modeling
I: Imaging
E: Perception
V: Visualization

UA DrawTalking: Towards Building Interactive Worlds by Sketching and Speaking
Karl Toby Rosenberg, Rubaiat Habib Kazi, Li-Yi Wei, Haijun Xia, Ken Perlin
CHI 2024 late breaking work

U iPose: Interactive Human Pose Reconstruction from Video
Jingyuan Liu, Li-Yi Wei, Ariel Shamir, Takeo Igarashi
CHI 2024

U Elastica: Adaptive Live Augmented Presentations with Elastic Mappings Across Modalities
Yining Cao, Rubaiat Habib Kazi, Li-Yi Wei, Deepali Aneja, Haijun Xia
CHI 2024

U Automated Conversion of Music Videos into Lyric Videos
Jiaju Ma, Anyi Rao, Li-Yi Wei, Rubaiat Habib Kazi, Hijung Valentina Shin, Maneesh Agrawala
UIST 2023

RU Ciallo: The next-Generation Vector Paint Program
Shen Ciao, Li-Yi Wei
SIGGRAPH 2023 Talks

V PoseCoach: A Customizable Analysis and Visualization System for Video-based Running Coaching
Jingyuan Liu, Nazmus Saquib, Zhutian Chen, Rubaiat Habib Kazi, Li-Yi Wei, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai
TVCG 2022

T Clustered Vector Textures
Peihan Tu, Li-Yi Wei, Matthias Zwicker
SIGGRAPH 2022

U A Layered Authoring Tool for Creating Stylized 3D Animations
Jiaju Ma, Li-Yi Wei, Rubaiat Habib Kazi
CHI 2022

Instant Reality: Gaze-Contingent Perceptual Optimization For 3D Virtual Reality Streaming
Shaoyu Chen, Budmonde Duinkharjav, Xin Sun, Li-Yi Wei, Stefano Petrangeli, Jose Echevarria, Claudio Silva, Qi Sun
TVCG (Proceedings of IEEE VR)

U Autocomplete Repetitive Stroking with Image Guidance
Yilan Chen, Kin Chung Kwan, Li-Yi Wei, Hongbo Fu
SIGGRAPH Asia 2021 Technical Communications

U StreamSketch: Exploring Multi-Modal Interactions in Creative Live Streams
Zhicong Lu, Rubaiat Habib Kazi, Li-Yi Wei, Mira Dontcheva, Karrie Karahalios
CSCW 2021

U Constructing Embodied Algebra by Sketching
Nazmus Saquib, Rubaiat Habib, Li-Yi Wei, Gloria Mark, Deb Roy
CHI 2021

U Beyond Show of Hands: Engaging Viewers via Expressive and Scalable Visual Communication in Live Streaming
John Joon Young Chung, Hijung Valentina Shin, Haijun Xia, Li-Yi Wei, Rubaiat Habib Kazi
CHI 2021

M Simple Methods to Represent Shapes with Sample Spheres
Li-Yi Wei, Arjun V Anand, Shally Kumar, Tarun Beri
SIGGRAPH Asia 2020 Technical Communications

R Spherical Light Integration over Spherical Caps via Spherical Harmonics
Zihong Zhou, Li-Yi Wei
SIGGRAPH Asia 2020 Technical Communications

T Continuous Curve Textures
Peihan Tu, Li-Yi Wei, Koji Yatani, Takeo Igarashi, Matthias Zwicker
SIGGRAPH Asia 2020

U RealitySketch: Embedding Responsive Graphics and Visualizations in AR through Dynamic Sketching
Ryo Suzuki, Rubaiat Habib Kazi, Li-Yi Wei, Stephen DiVerdi, Wilmot Li, Daniel Leithinger
UIST 2020

MAU Autocomplete Animated Sculpting
Mengqi Peng, Li-Yi Wei, Rubaiat Habib Kazi, Vladimir G. Kim
UIST 2020

UT Autocomplete Element Fields
Chen-Yuan Hsu, Li-Yi Wei, Lihua You, Jian Jun Zhang
CHI 2020

E Eccentricity Effects on Blur and Depth Perception
Qi Sun, Fu-Chung Huang, Li-Yi Wei, David Luebke, Arie Kaufman, Joohwan Kim
Optics Express 2020

E Reducing Simulator Sickness with Perceptual Camera Control
Ping Hu, Qi Sun, Piotr Didyk, Li-Yi Wei, Arie Kaufman
SIGGRAPH Asia 2019

L Learning to Reconstruct 3D Manhattan Wireframes from a Single Image
Yichao Zhou, Haozhi Qi, Simon Zhai, Qi Sun, Zhili Chen, Li-Yi Wei, Yi Ma
ICCV 2019 (oral presentation)

UL HairBrush for Immersive Data-Driven Hair Modeling
Jun Xing, Koki Nagano, Weikai Chen, Haotian Xu, Li-Yi Wei, Yajie Zhao, Jingwan Lu, Byungmoon Kim, Hao Li
UIST 2019 and SIGGRAPH 2019 Real-Time Live
[video (youtube)]

EI A Transparent Display with Per-Pixel Color and Opacity Control
TJ Rhodes, Gavin Miller, Qi Sun, Daichi Ito, Li-Yi Wei
SIGGRAPH 2019 Emerging Technologies
[paper][video (youtube)]

U Interactive Body-Driven Graphics for Augmented Video Performance
Nazmus Saquib, Rubaiat Habib Kazi, Li-Yi Wei, Wilmot Li
CHI 2019
[paper][video (youtube)]

TU Brushing Element Fields
Chen-Yuan Hsu, Li-Yi Wei, Lihua You, Jian Jun Zhang
SIGGRAPH Asia 2018 Technical Briefs
[paper][video (youtube)]

MU Autocomplete 3D Sculpting
Mengqi Peng, Jun Xing, Li-Yi Wei
SIGGRAPH 2018
[video (youtube)]

EU Towards Virtual Reality Infinite Walking: Dynamic Saccadic Redirection
Qi Sun, Anjul Patney, Li-Yi Wei, Omer Shapira, Jingwan Lu, Paul Asente, Suwen Zhu, Morgan McGuire, David Luebke, Arie Kaufman
SIGGRAPH 2018
[paper][video (youtube)]

S Spoke Darts for High-Dimensional Blue Noise Sampling
Scott A. Mitchell, Mohamed S. Ebeida, Muhammad A. Awad, Chonhyon Park, Anjul Patney, Ahmad A. Rushdi, Laura P. Swiler, Dinesh Manocha, Li-Yi Wei
TOG 2018 - presentation in SIGGRAPH 2018
[paper][code]

TUM Tile-based Pattern Design with Topology Control
Xiaojun Bian, Li-Yi Wei, Sylvain Lefebvre
I3D/PACM-CGIT 2018
[paper][video (youtube)]

TV Tensor Field Design in Volumes
Jonathan Palacios, Lawrence Roy, Prashant Kumar, Chen-Yuan Hsu, Weikai Chen, Chongyang Ma, Li-Yi Wei, Eugene Zhang
SIGGRAPH Asia 2017
[paper][video (youtube)]

ESI Perceptually-Guided Foveation for Light Field Displays
Qi Sun, Fu-Chung Huang, Joohwan Kim, Li-Yi Wei, David Luebke, Arie Kaufman
SIGGRAPH Asia 2017
[paper][perceptual studies][video (youtube)]

UAI Energy Brushes: Interactive Tools for Illustrating Stylized Elemental Dynamics
Jun Xing, Rubaiat Habib Kazi, Tovi Grossman, Li-Yi Wei, Jos Stam, George Fitzmaurice
UIST 2016
[paper][video (youtube)]

RME Mapping Virtual and Physical Reality
Qi Sun, Li-Yi Wei, Arie Kaufman
SIGGRAPH 2016
[paper][video (youtube)][binocular clips]

UIL Data-driven Adaptive History for Image Editing
Hsiang-Ting Chen, Li-Yi Wei, Bjoern Hartmann, Maneesh Agrawala
I3D 2016

TLR Vector Regression Functions for Texture Compression
Ying Song, Jiaping Wang, Li-Yi Wei, Wencheng Wang
TOG 2015 - acceptance/presentation in SIGGRAPH 2014/2016
[paper][fastforward][talk]

TM Structure and Appearance Optimization for Controllable Shape Design
Jonas Martinez, Jeremie Dumas, Sylvain Lefebvre, Li-Yi Wei
SIGGRAPH Asia 2015
[paper][video (youtube)][code]

UAI Autocomplete Hand-drawn Animations
Jun Xing, Li-Yi Wei, Takaaki Shiratori, Koji Yatani
SIGGRAPH Asia 2015
[paper][video (youtube)]

SI Improving Light Field Camera Sample Design With Irregularity and Aberration
Li-Yi Wei, Chia-Kai Liang, Graham Myhre, Colvin Pitts, Kurt Akeley
SIGGRAPH 2015
[paper][main video (vimeo)][supp video (vimeo)][fast-forward (vimeo)][talk]

MT Capturing Braided Hairstyles
Liwen Hu, Chongyang Ma, Linjie Luo, Li-Yi Wei, Hao Li
SIGGRAPH Asia 2014
[paper][fast-forward (youtube)][video (youtube)][video (mov)]

UIT Autocomplete Painting Repetitions
Jun Xing, Hsiang-Ting Chen, Li-Yi Wei
SIGGRAPH Asia 2014
[paper][video (youtube)]

UM History Assisted View Authoring for 3D Models
Hsiang-Ting Chen, Tovi Grossman, Li-Yi Wei, Ryan Michael Schmidt, Bjoern Hartmann, George Fitzmaurice, Maneesh Agrawala
CHI 2014
[paper][video (youtube)]

SMI Improving Spatial Coverage while Preserving Blue Noise of Point Sets
Mohamed S. Ebeida, Muhammad A. Awad, Xiaoyin Ge, Ahmed H. Mahmoud, Scott A. Mitchell, Patrick M. Knupp, Li-Yi Wei
CAD 2014

SRM Bilateral Blue Noise Sampling
Jiating Chen, Xiaoyin Ge, Li-Yi Wei, Bin Wang, Yusu Wang, Huamin Wang, Yun Fei, Kang-Lai Qian, Jun-Hai Yong, Wenping Wang
SIGGRAPH Asia 2013
[paper][video (youtube)][siga13 proceedings front cover image]

SRMAI Bilateral Blue Noise Sampling: Additional Algorithms and Applications
Xiaoyin Ge, Li-Yi Wei, Yusu Wang, Huamin Wang
OSU-CISRC-8/13-TR17
[paper][video (youtube)]

AT Dynamic Element Textures
Chongyang Ma, Li-Yi Wei, Sylvain Lefebvre, Xin Tong
SIGGRAPH 2013
[paper][supplementary material][video (xvid)][video (mp4)][video (youtube)][code]

S Point Sampling with General Noise Spectrum
Yahan Zhou, Haibin Huang, Li-Yi Wei, Rui Wang
SIGGRAPH 2012
[paper][supplementary material][code]

V Design of 2D Time-Varying Vector Fields
Guoning Chen, Vivek Kwatra, Li-Yi Wei, Charles Hansen, Eugene Zhang
TVCG 2012

UI Nonlinear Revision Control for Images
Hsiang-Ting Chen, Li-Yi Wei, Chun-Fa Chang
SIGGRAPH 2011
[paper][video (youtube)]

TM Discrete Element Textures
Chongyang Ma, Li-Yi Wei, Xin Tong
SIGGRAPH 2011
[paper][video (divx)][video (youtube)][talk]

S Differential Domain Analysis for Non-uniform Sampling
Li-Yi Wei, Rui Wang
SIGGRAPH 2011
[paper][talk][code]

RP Nonlinear Beam Tracing on a GPU
Baoquan Liu, Li-Yi Wei, Xu Yang, Chongyang Ma, Ying-Qing Xu, Baining Guo, Enhua Wu
CGF 2011
[techreport][video (youtube)][code (MS only)]

PSMTR Parallel Poisson Disk Sampling with Spectrum Analysis on Surfaces
John Bowers, Rui Wang, Li-Yi Wei, David Maletz
SIGGRAPH Asia 2010
[paper][supplement][video (youtube)][video (avi)][exe demo][source code][spectrum analysis code]

SIMT Anisotropic Blue Noise Sampling
Hongwei Li, Li-Yi Wei, Pedro V. Sander, Chi-Wing Fu
SIGGRAPH Asia 2010
[paper]

S Multi-class Blue Noise Sampling
Li-Yi Wei
SIGGRAPH 2010
[paper][talk][code][blog (with code) by Jose Esteve]

SR Detail-Preserving Paint Modeling for 3D Brushes
Nelson Chu, William Baxter, Li-Yi Wei, Naga Govindaraju
NPAR 2010
[paper][video (youtube)]

S Fast Capacity Constrained Voronoi Tessellation
Hongwei Li, Diego Nehab, Li-Yi Wei, Pedro V. Sander, Chi-Wing Fu
I3D 2010 Posters
[paper]

AT Motion Field Texture Synthesis
Chongyang Ma, Li-Yi Wei, Baining Guo, Kun Zhou
SIGGRAPH Asia 2009
[paper][video (youtube)]

T State of the Art in Example-based Texture Synthesis
Li-Yi Wei, Sylvain Lefebvre, Vivek Kwatra, Greg Turk
EG 2009 STAR
[paper][slides (part 1, by Li-Yi)][slides (part 2, by Sylvain)][code (by Sylvain)][code (by Li-Yi)]

PSRT Parallel Poisson Disk Sampling
Li-Yi Wei
SIGGRAPH 2008
[paper][video (youtube)][video (zip)][talk][code (MS only)][code][code (siga10)]

TR Inverse Texture Synthesis
Li-Yi Wei, Jianwei Han, Kun Zhou, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum
SIGGRAPH 2008
[paper][video (youtube)][video (avi)][talk][code (MS only)]

PSRT Parallel White Noise Generation on a GPU via Cryptographic Hash
Stanley Tzeng, Li-Yi Wei
I3D 2008
[paper][video (youtube)][video (avi)][talk][code (GLSL)][code (CUDA)]

ITU High Dynamic Range Image Hallucination
Lvdi Wang, Li-Yi Wei, Kun Zhou, Baining Guo, Heung-Yeung Shum
EGSR 2007
[paper][video (youtube)][video (avi)][talk][code (MS only)]

RPI Rendering from Compressed High Dynamic Range Textures on Programmable Graphics Hardware
Lvdi Wang, Xi Wang, Peter-Pike Sloan, Li-Yi Wei, Xin Tong, Baining Guo
I3D 2007
[paper]

T Context-Aware Textures
Jianye Lu, Athinodoros S. Georghiades, Andreas Glaser, Hongzhi Wu, Li-Yi Wei, Baining Guo, Julie Dorsey, Holly Rushmeier
TOG 2007

AE Visualizing Flow Fields by Perceptual Motion
Li-Yi Wei
MSR-TR-2006-82 June 2006
[paper]

RP Multi-Layer Depth Peeling via Fragment Sort
Baoquan Liu, Li-Yi Wei, Ying-Qing Xu
MSR-TR-2006-81 June 2006 (also in CAD/Graphics 2009)
[paper]

T Fast Example-based Surface Texture Synthesis via Discrete Optimization
Jianwei Han, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Minmin Gong, Hujun Bao, Xinming Zhang, Baining Guo
PG 2006
[paper][video (youtube)][video (avi)][talk][code (MS only)]

RP Silhouette Texture
Hongzhi Wu, Li-Yi Wei, Xi Wang, Baining Guo
EGSR 2006
[paper][video (youtube)][video (mov)][talk]

RP Real-time Multi-perspective Rendering on Graphics Hardware
Xianyou Hou, Li-Yi Wei, Heung-Yeung Shum, Baining Guo
EGSR 2006
[paper][video (youtube)][video (mov)][talk]

M Subspace Gradient Domain Mesh Deformation
Jin Huang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Shang-Hua Teng, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum
SIGGRAPH 2006
[paper][video (youtube)][video (wmv)]

RPT Tile-based Texture Mapping
Li-Yi Wei
GPU Gems II 2005

RPT Tile-based Texture Mapping on Graphics Hardware
Li-Yi Wei
GH 2004

T Texture Synthesis from Multiple Sources
Li-Yi Wei
SIGGRAPH 2003 Sketches and Applications

TP Order-Independent Texture Synthesis
Li-Yi Wei, Marc Levoy
arXiv:1406.7338 [cs.GR]

T Texture Synthesis by Fixed Neighborhood Searching
Li-Yi Wei
Stanford University Ph.D. Dissertation, December 2001

T Texture Synthesis over Arbitrary Manifold Surfaces
Li-Yi Wei, Marc Levoy
SIGGRAPH 2001

T Fast Texture Synthesis using Tree-structured Vector Quantization
Li-Yi Wei, Marc Levoy
SIGGRAPH 2000

T Deterministic Texture Analysis and Synthesis Using Tree Structure Vector Quantization
Li-Yi Wei
SIBGRAPI 1999